dimecres, 25 de novembre de 2009

Viqui

Aquesta és la meva viqui.

diumenge, 15 de novembre de 2009

Podcàsting.

Delên: No ho necessit

1. La cançó "No ho necessit" pertany al grup menorquí Delên. Expliqueu i exemplifiqueu el sistema vocàlic tònic i àton del balear.

2. Quines particularitats en la morfologia verbal observeu respecte el català central?

3. Extreu de la cançó exemples de l'article salat.

4. Escolteu altres formacions musicals de les Illes Balears: Antònia Font, Ja t'ho diré, Cris Juanico, S'albaida...

dimecres, 11 de novembre de 2009

Podcàsting: activitat en grup. Grup 1.

1. Títol de l'activitat: La conversa: el mercat/el supermercat.

2. Destinataris: Alumnes d'aula d'acollida.

3. Objectiu de l'activitat ( competències ): Adquisió de vocabulari i adequació al context comunicatiu, comprendre, interpretar i produir missatges orals amb autonomia i creativitat, pràctica de convencions de relacions socials ( presentacions, comiats, agraïments... ), relació entre alumnes i participació grupal, respecte a l'altre, analitzar mecanismes i valors vigents a la societat actual, ús de mitjans tradicionals i de noves tecnologies per transmetre informació...

4. Materials: làmines de situacions quotidianes: el mercat, el supermercat..., internet, auriculars amb micròfon.

5. Temps de realització de l'activitat: 1 sessió, 1 hora.

6. Avaluació: ús de vocabulari i expressions treballades a classe, pronúncia, creativitat...

7. Resum de l'activitat: A partir d'unes làmines sobre situacions quotidianes ( el mercat, el supermercat, l'escola... ), els alumnes elaboraran un discurs oral partint del vocabulari específic treballat a classe i dels seus propis coneixements. Seguidament, mitjançant uns auriculars amb micròfon gravaran la seva pròpia conversa afegint-hi un fons musical a través de l'Audacity.