dimecres, 11 de novembre de 2009

Podcàsting: activitat en grup. Grup 1.

1. Títol de l'activitat: La conversa: el mercat/el supermercat.

2. Destinataris: Alumnes d'aula d'acollida.

3. Objectiu de l'activitat ( competències ): Adquisió de vocabulari i adequació al context comunicatiu, comprendre, interpretar i produir missatges orals amb autonomia i creativitat, pràctica de convencions de relacions socials ( presentacions, comiats, agraïments... ), relació entre alumnes i participació grupal, respecte a l'altre, analitzar mecanismes i valors vigents a la societat actual, ús de mitjans tradicionals i de noves tecnologies per transmetre informació...

4. Materials: làmines de situacions quotidianes: el mercat, el supermercat..., internet, auriculars amb micròfon.

5. Temps de realització de l'activitat: 1 sessió, 1 hora.

6. Avaluació: ús de vocabulari i expressions treballades a classe, pronúncia, creativitat...

7. Resum de l'activitat: A partir d'unes làmines sobre situacions quotidianes ( el mercat, el supermercat, l'escola... ), els alumnes elaboraran un discurs oral partint del vocabulari específic treballat a classe i dels seus propis coneixements. Seguidament, mitjançant uns auriculars amb micròfon gravaran la seva pròpia conversa afegint-hi un fons musical a través de l'Audacity.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada